Doc.dr.sc. Fadi Almahariq, dr. med. specijalist neurokirurgije

Član istraživačkog tima za neuronavigacijske robote Ronna i Nero, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta, naslovni docent na Sveučilištu u Zagrebu gdje predaje Anatomiju i funkcijsku anatomiju te je nositelj kolegija Anatomija i funkcijska anatomija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, na brojnim je kongresi ma predstavljao Hrvatsku.

Rođen je 28. lipnja 1981. god. u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. 2007. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stječe zvanje doktora medicine. Godine 2008. dobitnik je Rektorove nagrade. Pripravnički staž obavio je 2007/2008. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a državni ispit položio je u rujnu 2008. Specijalistički staž iz neurokirurgije je obavio u Kliničkoj bolnici Dubrava. 

2015. godine položio je specijalistički ispit iz neurokirurgije te stječe zvanje specijalist neurokirurgije, od tada je zaposlen kao neurokirurg na Zavodu za neurokirurgiju KB Dubrava. Od 2016. godine vanjski je suradnik u nastavi na Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveuč̌ilišta u Zagrebu. 

Kao neurokirurg educirao se te usavršavao u inozemstvu (Berlin, Beč, Amsterdam, Grenoble, Helisinki i London). Boravio je Dodatno se uže educirao i specijalizirao na Klinici za neurokirurgiju King’s College u Londonu, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London te u Beču. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima te je stekao domaće i međunarodno iskustvo u operacijama tumora na mozgu, duboke mozgovne stimulacije, patologije i bolesti kralježničke moždine, operacijsko liječenje protruzija interverteralnih diskova te terapija boli kao i brojne operacije iz područja neurokirurgije. 

Autor je i koautor više od 20 znanstvenih radova. Aktivno sudjeluje na tri znanstvena projekta, te je dio tima za razvoj neurokirurškog robota Ronna. 2020. godine doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je stekao zvanje doktora znanosti. Od 2021. godine Znanstveni je suradnik na Medicinskom fakutetu u Zagrebu te je izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta na sveučilištu u Zagrebu, Edukacijski rehailitacijski fakulteta. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog društva za neuroznanost, Europskog i Svjetskog stereotaksijskog i funkcijskog neurokirurškog društva. Od 2018. godine registriran je kao specijalist neurokirurgije u General Medical Council (GMC), Ujedinjeno Kraljevstvo. 

Aktivno govori Engleski i Arapski jezik.