prim. doc. dr. sc. Sanja Tomasović, dr. med., spec. neurologije

Aktivno sudjeluje u nizu stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te je predavač na velikom broju simpozija, tečajeva i kongresa u organizaciji međunarodnih stručnih organizacija.

Profesionalni put

Doc.dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med., diplomirala je 1990. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1995. godine započinje specijalizaciju iz neurologije na Klinci za neurologiju KB Sveti duh u Zagrebu. Od 2008. godine voditeljica je Laboratorija za cerebrovaskularnu dijagnostika u sklopu KB Sveti duh. Početkom 2016. godine imenovana je za v.d. pročelnicu Zavoda za kliničku neurologiju.

Sveučilišni angažmani

Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, do 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom polju Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija pri Katedri za neurologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayera u Osijeku.  Dvije godine kasnije na istoj Katedri imenovana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. 

Autor i koautor je  poglavlja sveučilišnih udžbenika: Javno zdravstvo, (poglavlje „Javnozdravstveno značenje demencija u Hrvatsko“, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagreb, 2017. godine, Forenzička ginekologija i perinatologija, ( poglavlje „Neurološki morbiditet i indikacije za carski rez“), Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagreb, 2018. godine.