Inga Mladić Batinica, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja; uža specijalizacija intenzivna medicina. Član Europskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje (ESAIC), Hrvatskog društva za intenzivno liječenje (HDAIL), Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta (HDZODP), Udruge Tomislav Halapir za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj.

Profesionalni put

Dr. Inga Mladić Batinica, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2004. Nakon obavljenog pripravničkog staža u KB „ Merkur“, 2006. započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u KBC Sestre milosrdnice. Specijalistički ispit iz anesteziologije uspješno polaže 2012. te od tada radi kao anesteziolog na Zavodu za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC Sestre milosrdnice. Područje interesa joj je neuroanesteziologija. Godine 2010. upisuje poslijediplomski studij na Sveučilištu u Osijeku u suradnji s Institutom Ruđer Bošković pod nazivom Molekularne bioznanosti, te započinje izradu svoje doktorske dizertacije iz područja neuroanesteziologije.

U više navrata boravi u Udinama i Padovi na usavršavanju iz neuroanesteziologije.

Sveučilišni angažmani

Aktivno je sudjelovala u nizu stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te bila predavač na nizu simpozija i tečajeva trajnog medicinskog usavršavanja u organizaciji Medicinskog fakulteta ili stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora.

Autor je i koautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja anesteziologije. Član je Hrvatskog društva za intenzivno liječenje (HDAIL), Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta (HDZZODP), Europskog anesteziološkog društva (ESA), Europskog društva za regionalnu anesteziju (ESRA) te jedan od osnivača Udruge „ Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj.