Prof.dr.sc Aljoša Matejčić, prim.dr.med., specijalist iz opće kirurgije, ortopedije i traumatologije

Voditelj međunarodnog projekta ispitivanja jedinstvenog medicinskog proizvoda, takozvanog self locking stem, novog načina fiksiranja tijela endoproteze kuka za bedrenu kost, prvi puta u kliničkom ispitivanju u svijetu što je objavljeno u CC literaturi.

Rođen 16.2.1956. u Puli. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao u Rovinju, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci diplomirao 1980. Po završenom vojnom roku u prijašnjoj državi, liječnik opće prakse u Domu zdravlja Rovinj. Od 1985. godine specijalizirao ortopediju za Ortopedsku bolnicu Rovinj. Od 1988. podmirenjem pozamašnih financijskih obveza prema bivšoj firmi postaje radnik današnje KBC Sestre milosrdnice, gdje polaže ispit iz Opće kirurgije godine 1990. U neprekidnom je radnom odnosu u toj kliničkoj bolnici do 15.2.2023. sa ukupnim radnim stažem od 41 godine.
Na odjelu traumatologije Klinike za kirurgiju 1990., 1998. postaje voditelj odjela, 2001. predstojnik Klinike za kirurgiju u jednom mandatu, potom voditelj traumatološkog odjela, 2012. predstojnik Klinike za traumatologiju u jednom mandatu te ponovo voditelj traumatološka odjela. Sudionik Domovinskog rata 1991.
U dijelu radnog vremena zaposlenik je Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za kirurgiju od 1992. do 2021. u nastavnoj bazi KBC Sestre milosrdnice u svojstvu asistenta do redovito profesora kirurgije u trajnom zvanju. U dva mandata obavljao funkciju pročelnik katedre.
Autor i koautor tri sveučilišna udžbenika iz kirurgije, recenzent više se sveučilišnih udžbenika iz kliničkih predmeta. Mentor pri izradi disertacija u više navrata i brojna mentorstva specijalizacija kirurgije, ortopedije i traumatologije. Autor brojnih stručnih i znanstvenih radova objavljenih u domaćoj i inozemnoj stručnoj literaturi. U svjetsku traumatološku literaturu i praksu uveo orginalnu metodu osteosinteze prijeloma patele košarastom pločicom po Smiljaniću.

Voditelj međunarodnog projekta ispitivanja jedinstvenog medicinskog proizvoda, takozvanog self locking stem, novog načina fiksiranja tijela endoproteze kuka za bedrenu kost, prvi puta u kliničkom ispitivanju u svijetu što je objavljeno u CC literaturi. Za svoj rad u struci nagrađen Plaketom grada Samobora, a za unapređenje znanstveno nastavnog rada na Stomatološkom fakultetu i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nagradom rektora sveučilišta.