prof. dr. sc. Bruno Splavski, dr. med., spec. neurokirurgije

Specijalist neurokirurgije Redoviti profesor neurokirurgije Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Rođen u Osijeku. Promoviran u zvanje doktora medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1991. položio specijalistički ispit iz neurokirurgije. U razdoblju 1993. – 1994. g. boravio na stručnom usavršavanju u Klinici za neurokirurgiju Sveučilišne bolnice Pitié u Parizu, Francuska. Godine 1996. stekao akademski stupanj magistra znanosti iz područja medicine. Godine 2002. priznat mu je stručni naziv primarijus. Godine 2004. obranio doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Paladina i time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva. 

Pozvani je predavač (gostujući profesor) na nizu inozemnih sveučilišta (Univerizet u Tuzli, BiH; University of Tennessee, Memphis, TN, USA; Harvard University, Boston, MA, USA). Autor je 287 stručnih i znanstvenih radova i kongresnih priopćenja objavljenih u literaturi, od kojih je 66 radova objavljeno u časopisima indeksiranim u Web of Science –WoS; Scopus; Medline. Bio je mentor 4 obranjene doktorske disertacije i više diplomskih radova studenata medicine, kao i istraživač na znanstveno istraživačkim projektima Europske zajednice i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore te Svjetske i Europske udruge neurokirurških društava (WFNS, EANS). Član je Neurotraumatološkog odbora Svjetske federacije neurokirurških društava (NTC WFNS) te Upravnog odbora Društva neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS), kao i Upravnog odbora Hrvatskog neurokirurškog društva. Zamjenik je glavnog urednika časopisa „Journal of Applied Health Sciences“ kojeg izdaje Zdravstveno veleučilište Zagreb. 

U razdoblju 2013.-2017. g. bio je prvi dopredsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora te delegat pri Svjetskoj federaciji neurokirurških društava (WFNS) i Europskoj neurokirurškoj udruzi (EANS) kao predstavnik Hrvatskog neurokirurškog društva. Bio je član Upravnog vijeća i predsjednik Stručnog vijeća Kliničkog bolničnog centra Osijek. U razdoblju 2002.-2007.g. bio je Voditelj Odjela za neurokirurgiju, a od 2013-2016. g. bio je predstojnik Klinike za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, KBC Osijek. 

Godine 2017. izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta i u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, a godine 2018. izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, BiH. 

Godine 2020. stekao je znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u znanstvenom području medicine i zdravstva. Od godine 2019. predaje na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. U razdoblju od godine 2017.-2022. bio je uposlen u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb kao liječnik specijalist neurokirurgije. Posebna područja njedovog stručnog i znanstvenog interesu su neurotraumatologija, cerebrovaskularna kirurgija, neurokirurška onkologija i bolesti intervertebralnog diska. Živi i radi u Zagrebu.