Sven Županić, dr. med., univ.mag.admin.sanit., spec. neurologije

Specijalista neurologije, sveučilišni magistar menadžmenta u zdravstvu

Rođ. 13.08.1987. u Zagrebu

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završio u Zagrebu, a 2012. godine završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu čime je stekao titulu doktora medicine.

2014. godine je položio državni ispit za doktora medicine, te nakon kratkotrajnog rada u djelatnosti opće/obiteljske medicine započeo s specijalizacijom iz neurologije.

2020. godine nakon položenog specijalističkog ispita stječe titulu specijalista neurologa.

2021. godine nakon položenog završnog ispita stječe titulu sveučilišnog magistra menadžmenta u zdravstvu. Uže područje interesa su mu neuromišićne bolesti i intenzivna neurologija.

Poznavatelj je kliničke elektromioneurografije, evociranih potencijala i medicinske akupunkture.  Stalni je zaposlenik Kliničke Bolnice Dubrava, viši je predavač na Zdravstvenom Veleučilištu, te asistent u nastavi na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predsjednik je sekcije „Mladi neurolozi“ Hrvatskog Neurološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Autor je brojnih znanstvenih radova, poglavlja u knjigama i kongresnih priopćenja. Materinji jezik mu je hrvatski, tečan je u engleskom jeziku, a govori i talijanski jezik. U slobodno vrijeme se bavi umjetničkom fotografijom i tenisom.