Izv. prof. dr. sc.Tomislav Sajko, dr. med., spec. neurokirurgije

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“

Profesionalni put

Doc. dr. Sc. Tomislav Sajko diplomirao je 1997. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2001. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničke Bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2007., a doktorsku disertaciju pod naslovom: „Značaj usporedbe imunoreaktivnosti receptora epidermalnog faktora rasta (EGFR) i faktora proliferacije (MIB-1) u zloćudnih glijalnih tumora mozga.“ obranio je 2006. Od 2007. radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. 

Intenzivno se usavršavao u inozemstvu te je od 2008-2009. boravio na stručnom usavršavanju iz neurokirurškog liječenja epilepsije („Epilepsy surgery fellowship“) u Klinici za neurokirurgiju Sveučilista u Bonnu, Njemačka pod vodstvom prof. dr. sc. Johannes Schramm (stipendija od strane Deutscher Akademischer Austausch Dienst-DAAD). Ispit Europskog udruženja neurokirurških društava (EANS) /Udruge Medicinskih specijalista Europe (UEMS), polaže početkom 2010. te je trenutno jedini neurokirurg u Hrvatskoj s tim položenim ispitom.

Sveučilišni angažmani 

Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2008. godine izabran je za znanstvenog suradnika pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tri godine kasnije postaje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti. Docent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu postaje 2016. godine. Objavio je 70 stručnih i znanstvenih radova od kojih je 13 originalnih radova u časopisima citiranim u Current Contents, te 22 rada u indeksiranim časopisima (16 u Scopus, 6 u SCI-Expanded). Autor je nastavnog udžbenika: Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2011.

Strukovne pozicije

Jedan je od osnivača i tajnik Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju.